Projects: Liwei Lin

Current BSAC Projects

Peisheng He; Zihan Wang
BSAC Project Materials (Current), 2024
Peisheng He; Jongha Park
BSAC Project Materials (Current), 2024
Wei Yue; Megan Teng
BSAC Project Materials (Current), 2024
Kamyar Behrouzi
BSAC Project Materials (Current), 2024
Fan Xia; Wei Yue
BSAC Project Materials (Current), 2024
Peggy Tsao; Megan Teng; Hanxiao Liu; Yande Peng
BSAC Project Materials (Current), 2024

Past BSAC Projects

Peisheng He; Zihan Wang
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2024
Fanping Sui; Kamyar Behrouzi; Wei Yue
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2022
Ruiqi Guo
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2022
Yu Long
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2022
Jacqueline Elwood
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2021
Sedat Pala
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2020
Renxiao Xu; Fanping Sui
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2020
Takeshi Hayasaka; Zhichun Shao; Vijay Kumar; Ritu Malik
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2019
Yu Long; Minsong Wei; Renxiao Xu; Junwen Zhong; Peisheng He; Fanping Sui
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2019
Renxiao Xu; Yuanyuan Huang
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2019
Eric C. Sweet; Nathaniel Liu; Reed Vickerman
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2019
Eric Sweet; Jacqueline Elwood
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2019
Hong Ding; Yue Liang
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2018
Ilbey Karakurt
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2018
Juhong Chen
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2018
Xining Zang; Niravkumar Joshi
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2018
Xining Zang
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2018
Xining Zang; Minsong Wei
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2018
Emmeline Kao; Neil Ramirez
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2018
Hyun Sung Park
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2017
Eric C. Sweet; Ilbey Karakurt; Rudra R. Mehta
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2016
Casey C. Glick
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2016
Casey C. Glick; Eric C. Sweet; Kevin A. Korner; Yash Attal; Gregory Slatton; Ryan Jew; Josh Chen
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2016
Casey C. Glick; Kevin Korner
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2016
Kevin Korner; Casey Glick
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2015
Roseanne H. Warren
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2015
Vishnu Jayaprakash; Roseanne Warren; Casey Glick
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2015
Kaiyuan Yao
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2015
Kisik Koh; Chen Yang
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2015
Kaiyuan Yao
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2014
Alina Kozinda; Caiwei Shen
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2014
Chen Yang
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2014
Chen Yang
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2014
Kosuke Iwai; Ryan D. Sochol
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2014
Kosuke Iwai; Ryan D. Sochol
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2014
Yumeng Liu
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2014
Ryan D. Sochol
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2014
Ryan D. Sochol
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2014
Kevin Limkrailassiri
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2013
Bao Quoc Ta; Quoc-Huy Nguyen; Heather Chiamori
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2012
Armon Mahajerin
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2012
Jiyoung Chang; Michael Dommer
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2012
Heather C. Chiamori
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2012
Adrienne T. Higa
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2012
Qin Zhou
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2011
Richard Winslow
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2011
Yingqi Jiang
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2011
Koo Hyun Nam; Jiyoung Chang
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2010