Projects: Alp Sipahigil

Current BSAC Projects

Haoxin Zhou; Kadircan Godeneli; Zihuai Zhang; Mutasem Odeh
BSAC Project Materials (Current), 2023
Yu-Lung Tang; Lukasz Komza; Hanbin Song; Yiyang Zhi; Xueyue (Sherry) Zhang
BSAC Project Materials (Current), 2023
Zihuai Zhang; Kadircan Godeneli
BSAC Project Materials (Current), 2023
Hanbin Song; Yiyang Zhi; Xueyue (Sherry) Zhang; Lukasz Komza; Yu-Lung Tang
BSAC Project Materials (Current), 2023
Mutasem Odeh; Kadircan Godeneli
BSAC Project Materials (Current), 2023

Past BSAC Projects

Lukasz Komza; Yu-Lung Tang; Hanbin Song; Zihuai Zhang
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2023
Kadircan Godeneli; Mutasem Odeh; Eric Li
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2022
Polnop Samutpraphoot; Lukasz Komza; Mutasem Odeh; Milena Mathew; Myung-Ki Kim
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2022
Eric Li; Kadircan Godeneli
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2022