Projects: Alp Sipahigil

Current BSAC Projects

Shahin Jahanbani; Binhan Hua; Kadircan Godeneli; Haoxin Zhou; Zihuai Zhang
BSAC Project Materials (Current), 2024
Haoxin Zhou; Kadircan Godeneli; Zihuai Zhang; Mutasem Odeh; Shahin Jahanbani
BSAC Project Materials (Current), 2024
Lukasz Komza; Xueyue (Sherry) Zhang; Hanbin Song; Niccolo Fiaschi; Yiyang Zhi; Yu-Lung Tang
BSAC Project Materials (Current), 2024
Zihuai Zhang; Kadircan Godeneli
BSAC Project Materials (Current), 2024
Hanbin Song; Xueyue (Sherry) Zhang; Lukasz Komza; Yu-Lung Tang; Yiyang Zhi
BSAC Project Materials (Current), 2024

Past BSAC Projects

Mutasem Odeh; Kadircan Godeneli
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2023
Lukasz Komza; Yu-Lung Tang; Hanbin Song; Zihuai Zhang
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2023
Kadircan Godeneli; Mutasem Odeh; Eric Li
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2022
Polnop Samutpraphoot; Lukasz Komza; Mutasem Odeh; Milena Mathew; Myung-Ki Kim
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2022
Eric Li; Kadircan Godeneli
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2022