Conference Papers (Proceedings)

Papers submitted by BSAC Researchers

*Only registered BSAC Industrial Members may view project materials & publications. Click here to request member-only access.


Fan Xia; Yande Xia; Sedat Pala; Ryuichi Arakawa; Wei Yue; Pei-Chi Tsao; Chun-Ming Chen; Hanxiao Liu; Megan Teng; Jongha Park; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2023
Fanping Sui; Wei Yue; Ziqi Zhang; Ruiqi Guo; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2023
Hanxiao Liu; Yande Peng; Wei Yue; Seiji Umezawa; Shinsuke Ikeuchi; Yasuhiro Aida; Chunming Chen; Peggy Tsao; Ying Dong; Xiaohao Wang; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2023
Wei Yue; Yande Peng; Hanxiao Liu; Fan Xia; Fanping Sui; Seiji Umezawa; Shinsuke Ikeuchi; Yasuhiro Aida; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2023
Kevin H. Zheng; Qiutong Jin; Clark T.-C. Nguyen
Conference Paper (Proceedings), 2023
Qiutong Jin; Kevin H. Zheng; Clark T.-C. Nguyen
Conference Paper (Proceedings), 2022
Alex Moreno; Kristofer S.J. Pister
Conference Paper (Proceedings), 2022
Daniel Klawson; Mizuki Shirao; Sara Mouradian; Ming C. Wu
Conference Paper (Proceedings), 2022
Xintian Liu; Qianyi Xie; Alper Ozgurluk; Clark T.-C. Nguyen
Conference Paper (Proceedings), 2022
Amirmahdi Honardoost; Johannes Henriksson; Kyungmok Kwon; Jianheng Luo; Ming C. Wu
Conference Paper (Proceedings), 2022
Kunying Li; Ruiqi Guo; Fanping Sui; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2022
Yu Long; Peisheng He; Yande Peng; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2022
Daniel Teal; Kristofer S.J. Pister
Conference Paper (Proceedings), 2022
Yande Peng; Sedat Pala; Zhichun Shao; Hong Ding; Jin Xie; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2022
Fanping Sui; Wei Yue; Ruiqi Guo; Kamyar Behrouzi; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Fanping Sui; Ruiqi Guo; Wei Yue; Kamyar Behrouzi; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Xiaosheng Zhang; Kyungmok Kwon; Johannes Henriksson; Jianheng Luo; Ming C. Wu
Conference Paper (Proceedings), 2021
Sedat Pala; Zhichun Shao; Yande Peng; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Qianyi Xie; Sherwin A. Afshar; Alper Ozgurluk; Clark T.-C. Nguyen
Conference Paper (Proceedings), 2021
Sedat Pala; Zhichun Shao; Yande Peng; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Ruiqi Guo; Renxiao Xu; Zekai Wang; Fanping Sui; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Zhichun Shao; Yande Peng; Sedat Pala; Yue Liang; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Zhichun Shao; Sedat Pala; Yue Liang; Yande Peng; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Alper Ozgurluk; Clark T.-C. Nguyen
Conference Paper (Proceedings), 2020
Qianyi Xie; Sherwin A. Afshar; Alper Ozgurluk; Clark T.-C. Nguyen
Conference Paper (Proceedings), 2020
Alper Ozgurluk; Kieran Peleaux; Clark T.-C. Nguyen
Conference Paper (Proceedings), 2020
Thura Lin Naing; Tristan O. Rocheleau; Elad Alon; Clark T.-C. Nguyen
Conference Paper (Proceedings), 2020
David Gardner; Xiang Gao; Hossain M. Fahad; An-Ting Yang; Sam He; Ali Javey; Carlo Carraro; Roya Maboudian
Conference Paper (Proceedings), 2019

Search the BSAC Publications Archive

For papers submitted prior to 2020.