Yande Peng

Job title: 
Graduate Student Researcher
Affiliation: 
Mechanical Engineering
Professor Liwei Lin (Advisor)
Ph.D. 2023
Bio/CV: 

Yande Peng received B.S. in Material Science from University of Science and Technology of China in 2019. He is currently pursuing a Ph.D. in MEMS/Nano in Mechanical Engineering at UC Berkeley under the supervision of Prof. Liwei Lin and is expected to graduate in 2023.

Research interests: 

Design, fabrication, and testing of piezoelectric ultrasonic transducers (PMUTs) for biomedical applications, human-machine interface, and range finders. New piezoelectric materials and fabrications. Flexible electronics.

Role: 

Contact

Projects & Publications

Peggy Tsao; Megan Teng; Hanxiao Liu; Yande Peng
BSAC Project Materials (Current), 2024
Hanxiao Liu; Yande Peng; Wei Yue; Seiji Umezawa; Shinsuke Ikeuchi; Yasuhiro Aida; Chunming Chen; Peggy Tsao; Ying Dong; Xiaohao Wang; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2023
Wei Yue; Yande Peng; Hanxiao Liu; Fan Xia; Fanping Sui; Seiji Umezawa; Shinsuke Ikeuchi; Yasuhiro Aida; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2023
Wenying Qiu; Zhaoyang Li; Guocheng Wang; Yande Peng; Min Zhang; Xiaohao Wang; Junwen Zhong; Liwei Lin
Journal Article, 2022
Yu Long; Peisheng He; Yande Peng; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2022
Yande Peng; Sedat Pala; Zhichun Shao; Hong Ding; Jin Xie; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2022
Renxiao Xu; Peisheng He; Guangchen Lan; Kamyar Behrouzi; Yande Peng; Dongkai Wang; Tao Jiang; Ashley Lee; Yu Long; Liwei Lin
Journal Article, 2021
Yande Peng
Research Review Presentations, 2021
Yu Long; Peisheng He; Zhichun Shao; Han Kim; Mingze Yao; Yande Peng; Renxiao Xu; Christine Heera Ahn; Zhaoyang Li; Seung-Wuk Lee; Junwen Zhong; Liwei Lin
Journal Article, 2021
Zhichun Shao; Sedat Pala; Yande Peng; Liwei Lin
Journal Article, 2021
Zhichun Shao; Sedat Pala; Yue Liang; Yande Peng; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Peisheng He; Yande Peng; Liwei Lin
Journal Article, 2021
Sedat Pala; Zhichun Shao; Yande Peng; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Sedat Pala; Zhichun Shao; Yande Peng; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Zhichun Shao; Yande Peng; Sedat Pala; Yue Liang; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021