Wei Yue

Job title: 
Graduate Student Researcher
Affiliation: 
Mechanical Engineering
Professor Liwei Lin (Advisor)
Ph.D. 2026 (Anticipated)
Bio/CV: 

Wei Yue received his B.S. in Theoretical and Applied Mechanics from Peking University in 2021. He is currently pursuing Ph.D. in MEMS/Nano in Mechanical Engineering at UC Berkeley under the supervision of Professor Liwei Lin.

Role: 

Contact

(510) 984-8328

Projects & Publications

Wei Yue; Megan Teng
BSAC Project Materials (Current), 2024
Fan Xia; Wei Yue
BSAC Project Materials (Current), 2024
Fan Xia; Yande Xia; Sedat Pala; Ryuichi Arakawa; Wei Yue; Pei-Chi Tsao; Chun-Ming Chen; Hanxiao Liu; Megan Teng; Jongha Park; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2023
Fanping Sui; Wei Yue; Ziqi Zhang; Ruiqi Guo; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2023
Hanxiao Liu; Yande Peng; Wei Yue; Seiji Umezawa; Shinsuke Ikeuchi; Yasuhiro Aida; Chunming Chen; Peggy Tsao; Ying Dong; Xiaohao Wang; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2023
Wei Yue; Yande Peng; Hanxiao Liu; Fan Xia; Fanping Sui; Seiji Umezawa; Shinsuke Ikeuchi; Yasuhiro Aida; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2023
Fanping Sui; Kamyar Behrouzi; Wei Yue
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2022
Ruiqi Guo; Fanping Sui; Wei Yue; Sedat Pala; Kunying Li; Renxiao Xu; Liwei Lin
Journal Article, 2022
Fanping Sui; Wei Yue; Ruiqi Guo; Kamyar Behrouzi; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Fanping Sui; Ruiqi Guo; Wei Yue; Kamyar Behrouzi; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021