Peisheng He

Job title: 
Graduate Student Researcher
Affiliation: 
Mechanical Engineering
Professor Liwei Lin (Advisor)
Ph.D. 2023 (Anticipated)
Bio/CV: 

Peisheng He received his B.S. in Materials Science and Engineering from Shanghai Jiao Tong University in 2018 and his M.S. in Mechanical Engineering from University of California, Berkeley in 2020. He is currently a PhD candidate in MEMS/Nano in Mechanical Engineering at UC Berkeley under the supervision of Prof. Liwei Lin and is expected to graduate in 2023.

Research interests: 
Hydrogel, Li-ion batteries, flexible electronics, wearable devices, MEMS,microfabrication,soft haptic and robotic devices, AR/VR.

Job Interests: Academia, Industry R&D

Projects & Publications

Peisheng He; Jongha Park
BSAC Project Materials (Current), 2023
Peisheng He; Zihan Wang
BSAC Project Materials (Current), 2023
Yu Long; Peisheng He; Yande Peng; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2022
Renxiao Xu; Peisheng He; Guangchen Lan; Kamyar Behrouzi; Yande Peng; Dongkai Wang; Tao Jiang; Ashley Lee; Yu Long; Liwei Lin
Journal Article, 2021
Yu Long; Peisheng He; Zhichun Shao; Han Kim; Mingze Yao; Yande Peng; Renxiao Xu; Christine Heera Ahn; Zhaoyang Li; Seung-Wuk Lee; Junwen Zhong; Liwei Lin
Journal Article, 2021
Bing Zhang; Jiangkang He; Gaofeng Zheng; Yuanyuan Huang; Chaohung Wang; Peisheng He; Fanping Sui; Lingchua Mueng; Liwei Lin
Journal Article, 2021
Peisheng He; Yande Peng; Liwei Lin
Journal Article, 2021
Yu Long; Minsong Wei; Renxiao Xu; Junwen Zhong; Peisheng He; Fanping Sui
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2019