Peisheng He

Job title: 
Graduate Student Researcher
Affiliation: 
Mechanical Engineering
Professor Liwei Lin (Advisor)
Ph.D. 2023 (Anticipated)
Research interests: 
R/AR devices,MEMS,microfabrication, flexible electronics, wearable devices, soft robotics.

Job Interests: Industry R&D

Role: 

Projects & Publications

Yu Long; Peisheng He; Zhichun Shao; Han Kim; Mingze Yao; Yande Peng; Renxiao Xu; Christine Heera Ahn; Zhaoyang Li; Seung-Wuk Lee; Junwen Zhong; Liwei Lin
Journal Article, 2021
Peisheng He; Yu Long; Yande Peng
BSAC Project Materials (Current), 2021
Bing Zhang; Jiangkang He; Gaofeng Zheng; Yuanyuan Huang; Chaohung Wang; Peisheng He; Fanping Sui; Lingchua Mueng; Liwei Lin
Journal Article, 2021
Peisheng He; Yande Peng; Liwei Lin
Journal Article, 2021
Yu Long; Minsong Wei; Renxiao Xu; Junwen Zhong; Peisheng He; Fanping Sui
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2019