Zhichun Shao

Job title: 
Alumni
Affiliation: 
Mechanical Engineering
Professor Liwei Lin (Advisor)
Ph.D. 2021, M.A. 2019
Bio/CV: 

Zhichun Shao received his B.S. in Engineering Mechanics from Tsinghua University, China in 2017 and M.S. in Mechanical Engineering from the University of California, Berkeley in 2019. He is currently pursuing a Ph.D. in MEMS/Nano in Mechanical Engineering at UC Berkeley under the supervision of Professor Liwei Lin.

Research interests: 
Design, fabrication, simulation, and testing of MEMS-based piezoelectric ultrasonic transducers (PMUTs) for low-power long-range sensing and actuation applications (object detection, directional loudspeaker, temperature sensing, etc). Design, fabrication, and testing of crumpled graphene gas sensors for room temperature gas sensing.

Job Interests: Industry R&D

Role: 

Projects & Publications

Yande Peng; Sedat Pala; Zhichun Shao; Hong Ding; Jin Xie; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2022
Yu Long; Peisheng He; Zhichun Shao; Han Kim; Mingze Yao; Yande Peng; Renxiao Xu; Christine Heera Ahn; Zhaoyang Li; Seung-Wuk Lee; Junwen Zhong; Liwei Lin
Journal Article, 2021
Jiaming Liang; Yichuan Wu; Justin K. Yim; Huimin Chen; Zicong Miao; Hanxiao Liu; Ying Liu; Yixin Liu; Dongkai Wang; Wenying Qiu; Zhichun Shao; Ming Zhang; Xiaohao Wang; Junwen Zhong; Liwei Lin
Journal Article, 2021
Zhichun Shao; Sedat Pala; Yande Peng; Liwei Lin
Journal Article, 2021
Sedat Pala; Zhichun Shao; Yande Peng; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Sedat Pala; Zhichun Shao; Yande Peng; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Zhichun Shao; Yande Peng; Sedat Pala; Yue Liang; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Zhichun Shao; Sedat Pala; Yue Liang; Yande Peng; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Takeshi Hayasaka; Zhichun Shao; Vijay Kumar; Ritu Malik
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2019