Yu Long

Job title: 
Graduate Student Researcher
Affiliation: 
Mechanical Engineering
Professor Liwei Lin (Advisor)
Ph.D. 2023 (Anticipated)
Role: 

Projects & Publications

Yu Long; Peisheng He; Zhichun Shao; Han Kim; Mingze Yao; Yande Peng; Renxiao Xu; Christine Heera Ahn; Zhaoyang Li; Seung-Wuk Lee; Junwen Zhong; Liwei Lin
Journal Article, 2021
Yu Long
BSAC Project Materials (Current), 2021
Peisheng He; Yu Long; Yande Peng
BSAC Project Materials (Current), 2021
Yu Long; Minsong Wei; Renxiao Xu; Junwen Zhong; Peisheng He; Fanping Sui
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2019