Yu Long

Job title: 
Alumni
Affiliation: 
Mechanical Engineering
Professor Liwei Lin (Advisor)
Ph.D. 2022
Bio/CV: 

Yu received her B.E. in Material Science & Engineering from Tsinghua University in 2018. She is currently pursuing a Ph.D. in Mechanical Engineering under the supervision of Prof. Liwei Lin and is expected to graduate in 2022. Her research interest lies in polymers and their applications in energy harvesters.

Dissertation title: Renewable Polymeric Energy Harvesters from Moisture and Heat

Role: 
Full CV: 

Projects & Publications

Yu Long
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2022
Yu Long; Peisheng He; Yande Peng; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2022
Renxiao Xu; Peisheng He; Guangchen Lan; Kamyar Behrouzi; Yande Peng; Dongkai Wang; Tao Jiang; Ashley Lee; Yu Long; Liwei Lin
Journal Article, 2021
Yu Long; Peisheng He; Zhichun Shao; Han Kim; Mingze Yao; Yande Peng; Renxiao Xu; Christine Heera Ahn; Zhaoyang Li; Seung-Wuk Lee; Junwen Zhong; Liwei Lin
Journal Article, 2021
Yu Long; Minsong Wei; Renxiao Xu; Junwen Zhong; Peisheng He; Fanping Sui
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2019