Yingqi Jiang

Job title: 
Alumni
Affiliation: 
Mechanical Engineering
Professor Liwei Lin (Advisor)
Ph.D. 2011
Role: 

Projects & Publications

Yingqi Jiang; Liwei Lin; Albert P. Pisano; Constance Chang-Hasnain
Ph.D. Dissertation, 2011
Yingqi Jiang
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2011
Yingqi Jiang
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2008