Fanping Sui

Job title: 
Graduate Student Researcher
Affiliation: 
Mechanical Engineering
Professor Liwei Lin (Advisor)
Ph.D. 2023 (Anticipated)
Bio/CV: 

Fanping Sui received his B.S. in Theoretical and Applied Mechanics from University of Science and Technology of China in 2018 and M.S. in Mechanical Engineering from University of California, Berkeley in 2019. He is currently pursuing Ph.D. in MEMS/Nano in Mechanical Engineering at UC Berkeley under the supervision of Professor Liwei Lin.

Role: 

Projects & Publications

Fanping Sui; Kamyar Behrouzi; Wei Yue
BSAC Project Materials (Current), 2022
Kunying Li; Ruiqi Guo; Fanping Sui; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2022
Fanping Sui; Wei Yue; Ruiqi Guo; Kamyar Behrouzi; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Fanping Sui; Ruiqi Guo; Wei Yue; Kamyar Behrouzi; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Bing Zhang; Jiangkang He; Gaofeng Zheng; Yuanyuan Huang; Chaohung Wang; Peisheng He; Fanping Sui; Lingchua Mueng; Liwei Lin
Journal Article, 2021
Ruiqi Guo; Renxiao Xu; Zekai Wang; Fanping Sui; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Renxiao Xu; Fanping Sui
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2020
Yu Long; Minsong Wei; Renxiao Xu; Junwen Zhong; Peisheng He; Fanping Sui
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2019