Fan Xia

Job title: 
Graduate Student Researcher
Affiliation: 
Mechanical Engineering
Professor Liwei Lin (Advisor)
Ph.D. 2026 (Anticipated)
Research interests: 

MEMS, microfabrication, piezoelectric micromachined ultrasonic transducers (pMUTs) for human-machine interaction and health monitoring.

Projects & Publications

Fan Xia; Wei Yue
BSAC Project Materials (Current), 2024
Fan Xia; Yande Xia; Sedat Pala; Ryuichi Arakawa; Wei Yue; Pei-Chi Tsao; Chun-Ming Chen; Hanxiao Liu; Megan Teng; Jongha Park; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2023
Wei Yue; Yande Peng; Hanxiao Liu; Fan Xia; Fanping Sui; Seiji Umezawa; Shinsuke Ikeuchi; Yasuhiro Aida; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2023