Xiaobo Zhang

Job title: 
Alumni
Affiliation: 
Electrical Engineering and Computer Sciences
Professor Ali Javey (Advisor)
Ph.D. 2013
Role: 

Projects & Publications

Xiaobo Zhang; Bryan Schubert
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2011
Xiaobo Zhang; Kuniharu Takei
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2010
Daniel J. Ruebusch; Rehan R. Kapadia; Zhiyong Fan; Xiaobo Zhang
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2010