Shiqian Shao

Job title: 
Alumni
Affiliation: 
Mechanical Engineering
Professor Liwei Lin (Advisor)
Ph.D. 2016
Role: 

Projects & Publications

Shiqian Shao; Albert P. Pisano; Liwei Lin; Tsu-Jae King Liu; Jie Yao
Ph.D. Dissertation, 2016
Shiqian Shao
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2013