Renxiao Xu

Job title: 
Graduate Student Researcher
Affiliation: 
Mechanical Engineering
Professor Liwei Lin (Advisor)
Ph.D. 2020
Bio/CV: 

Renxiao Xu received his B.E. (2013) from Huazhong University of Science and Technology, M.S. (2015) from Northwestern University, both in Mechanical Engineering. He is pursuing Ph.D. in Mechanical Engineering at UC Berkeley.

Research interests: 

Stretchable electronics Flexible electronics Soft (micro)robot Microfabrication
Job Interests: Academic, industry R&D, west coast preferred

Role: 

Projects & Publications

Wei Yue; Renxiao Xu; Fanping Sui; Yuan Gao; Liwei Lin
Journal Article, 2024
Ruiqi Guo; Fanping Sui; Wei Yue; Sedat Pala; Kunying Li; Renxiao Xu; Liwei Lin
Journal Article, 2022
Renxiao Xu; Peisheng He; Guangchen Lan; Kamyar Behrouzi; Yande Peng; Dongkai Wang; Tao Jiang; Ashley Lee; Yu Long; Liwei Lin
Journal Article, 2021
Yu Long; Peisheng He; Zhichun Shao; Han Kim; Mingze Yao; Yande Peng; Renxiao Xu; Christine Heera Ahn; Zhaoyang Li; Seung-Wuk Lee; Junwen Zhong; Liwei Lin
Journal Article, 2021
Ruiqi Guo; Renxiao Xu; Zekai Wang; Fanping Sui; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2021
Renxiao Xu; Fanping Sui
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2020
Yu Long; Minsong Wei; Renxiao Xu; Junwen Zhong; Peisheng He; Fanping Sui
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2019
Renxiao Xu; Yuanyuan Huang
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2019