Hanxiao Liu

Job title: 
Visiting Scholar Researcher
Affiliation: 
Mechanical Engineering
Professor Liwei Lin (Advisor)
Visiting Scholar 2022-2023
Research interests: 

Projects & Publications

Peggy Tsao; Megan Teng; Hanxiao Liu; Yande Peng
BSAC Project Materials (Current), 2024
Wei Yue; Yande Peng; Hanxiao Liu; Fan Xia; Fanping Sui; Seiji Umezawa; Shinsuke Ikeuchi; Yasuhiro Aida; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2023
Fan Xia; Yande Xia; Sedat Pala; Ryuichi Arakawa; Wei Yue; Pei-Chi Tsao; Chun-Ming Chen; Hanxiao Liu; Megan Teng; Jongha Park; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2023
Hanxiao Liu; Yande Peng; Wei Yue; Seiji Umezawa; Shinsuke Ikeuchi; Yasuhiro Aida; Chunming Chen; Peggy Tsao; Ying Dong; Xiaohao Wang; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2023
Jiaming Liang; Yichuan Wu; Justin K. Yim; Huimin Chen; Zicong Miao; Hanxiao Liu; Ying Liu; Yixin Liu; Dongkai Wang; Wenying Qiu; Zhichun Shao; Ming Zhang; Xiaohao Wang; Junwen Zhong; Liwei Lin
Journal Article, 2021