Ying Dong

Job title: 
Alumni
Affiliation: 
Professor Liwei Lin (Advisor)
PostDoc 2011
Role: 

Projects & Publications

Hanxiao Liu; Yande Peng; Wei Yue; Seiji Umezawa; Shinsuke Ikeuchi; Yasuhiro Aida; Chunming Chen; Peggy Tsao; Ying Dong; Xiaohao Wang; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2023