Wenbo Ji

Job title: 
Former Graduate Student Researcher
Affiliation: 
Materials Science & Engineering
Professor Ali Javey (Advisor)
Ph.D. 2022 (Anticipated)

Projects & Publications

Jiangqi Zhao; Hnin Yin Yin Nyein; Lei Hou; Yuanjing Lin; Mallika Bariya; Christine Heera Ahn; Wenbo Ji; Zhiyong Fan; Ali Javey
Journal Article, 2020
Wenbo Ji
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2020