Steven DelaCruz

Job title: 
Alumni
Affiliation: 
Chemical and Biomolecular Engineering
Professor Roya Maboudian (Advisor)
Ph.D. 2020
Role: 

Projects & Publications

Sikai Zhao; Yong Xia; Steven DelaCruz; Aifei Pan; Zhou Li; Yanbai Shen; Marcus A. Worsley; Carlo Carraro; Roya Maboudian
Journal Article, 2022
Adrian K. Davey; Xiang Gao; Yong Xia; Zhou Li; Matthew N. Dods; Steven DelaCruz; Aifei Pan; Sanket Swamy; David Gardner; Carlo Carraro; Roya Maboudian
Journal Article, 2021