Sikai Zhao

Job title: 
Visiting Scholar Researcher
Affiliation: 
Chemical and Biomolecular Engineering
Professor Roya Maboudian (Advisor)
Visiting Scholar 2021
Role: 

Projects & Publications

Sikai Zhao; Yong Xia; Steven DelaCruz; Aifei Pan; Zhou Li; Yanbai Shen; Marcus A. Worsley; Carlo Carraro; Roya Maboudian
Journal Article, 2022
Yong Xia; Aifei Pan; Ya-Qiong Su; Sikai Zhao; Zhou Li; Adrian K. Davey; Libo Zhao; Carlo Carraro; Roya Maboudian
Journal Article, 2022
Sikai Zhao; Yanbai Shen; Yong Xia; Aifei Pan; Zhou Li; Carlo Carraro; Roya Maboudian
Journal Article, 2021
Sikai Zhao
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2021
Sikai Zhao
Research Review Presentations, 2021
Sikai Zhao
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2020