Peggy Tsao

Job title: 
Graduate Student Researcher
Affiliation: 
Mechanical Engineering
Professor Liwei Lin (Advisor)
Ph.D. 2027 (Anticipated)
Bio/CV: 
Role: 

Projects & Publications

Peggy Tsao; Megan Teng; Hanxiao Liu; Yande Peng
BSAC Project Materials (Current), 2023
Hanxiao Liu; Yande Peng; Wei Yue; Seiji Umezawa; Shinsuke Ikeuchi; Yasuhiro Aida; Chunming Chen; Peggy Tsao; Ying Dong; Xiaohao Wang; Liwei Lin
Conference Paper (Proceedings), 2023