Mingjing Qi

Job title: 
Alumni
Affiliation: 
Professor Liwei Lin (Advisor)
PostDoc 2018
Role: 

Projects & Publications

Yangsheng Zhu; Mingjing Qi; Zhiwei Liu; Jianmei Huang; Dawei Huang; Xiaojun Yan; Liwei Lin
Journal Article, 2021