Jin Woo Bae

Job title: 
Alumni
Affiliation: 
Professor Liwei Lin (Advisor)
PostDoc 2019
Role: 

Projects & Publications

Jin Woo Bae; Dong-Soo Choi; In-Ho Yun; Dong-Heon Han; Seung Ju Oh; Tae-Hoon Kim; Jeong Ho Cho; Liwei Lin; Sang-Youn Kim
Journal Article, 2021