Adrian K. Davey

Job title: 
Graduate Student Researcher
Affiliation: 
Chemical and Biomolecular Engineering
Professor Roya Maboudian (Advisor)
Ph.D. 2023 (Anticipated)
Bio/CV: 

Adrian is a fifth-year Ph.D. Candidate in Chemical and Biomolecular Engineering in Professor Roya Maboudian's lab at the University of California, Berkeley. Adrian is also a 2019 NSF GRFP Fellow and 2023 University of California Dissertation-Year Fellow. He earned his Bachelor of Science in Chemical Engineering from the University of Maryland, Baltimore County as a Meyerhoff scholar in 2018.  

Role: 

Projects & Publications

Jihoon Chung; Adrian K. Davey; Isaac Zakaria
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2022
Yong Xia; Aifei Pan; Ya-Qiong Su; Sikai Zhao; Zhou Li; Adrian K. Davey; Libo Zhao; Carlo Carraro; Roya Maboudian
Journal Article, 2022
Adrian K. Davey; Xiang Gao; Yong Xia; Zhou Li; Matthew N. Dods; Steven DelaCruz; Aifei Pan; Sanket Swamy; David Gardner; Carlo Carraro; Roya Maboudian
Journal Article, 2021
Aifei Pan; Yong Xia; Adrian K. Davey
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2021
Zhou Li; Adrian K. Davey; Aifei Pan
BSAC Project Materials (Final/Archive), 2020